Regulamin

Warunki korzystania z serwisu i zakupów

Na podstawie art. 8 ust 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) ustala się co następuje:

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy MAP2.pl działający pod adresem www.map2.pl jest własnością firmy MGGP Aero Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie przy ul. Kaczkowskiego 6, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026913. Spółka MGGP Aero jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT): NIP 873-125-63-10, Regon: 850414002. Tel: (+48) 14 631 80 23 e-mail: sklep@map2.pl

2. Materiały wykorzystane do przetwarzania, prezentacji i sprzedaży produktów są własnością MGGP Aero Sp. z o.o. i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 2 Rodzaje sprzedawanych produktów

1. Sklep map2.pl oferuje do nabycia dwa rodzaje produktów:

  • zdjęcia lotnicze, w postaci plików komputerowych w formacie '.jpg'
  • ortofotomapy, w postaci plików komputerowych w formacie 'geoTIFF'

2. Zarówno podkład satelitarny, jak i hybryda nie stanowią oferty sklepu.

§ 3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane w sklepie są kwotami brutto wyrażonymi w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.

3. Zamówienia mogą być składane za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.map2.pl

4. Zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

5. Aby zamówienie złożone za pośrednictwem sklepu zostało zrealizowane prawidłowo, niezbędne jest właściwe wypełnienie formularza zamówienia, wybranie formy płatności oraz podanie danych niezbędnych do sfinalizowania transakcji.

6. Podczas złożenia zamówienia Kupujący oświadcza, iż zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje go.

7. Niezwłocznie po złożeniu przez Kupującego zamówienia sklep map2.pl automatycznie prześle Kupującemu potwierdzenie przyjęcia zamówienia.

8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatność przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą kredytową.

§ 4 Realizacja i koszty zamówienia

1. Dostawa plików zakupionych przez Kupującego odbywa się poprzez pocztę elektroniczną. Na wskazany przez Kupującego adres e-mail w formularzu zamówienia zostanie wysłana wiadomość, w treści której Kupujący otrzyma link do pobrania zakupionych przez siebie plików.

UWAGA! Link do pobrania pliku jest aktywny przez 30 dni. W przypadku braku sposobności pobrania pliku prosimy o kontakt z naszym biurem poprzez pocztę e-mail: bok@map2.pl.

2. Kupujący zarejestrowani w serwisie map2.pl mogą również pobrać plik po zalogowaniu się na swoje konto (plik dostępny jest w zakładce “Pliki do pobrania”).

3. Zakupione materiały udostępnione zostaną niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na wskazanym rachunku bankowym. W przypadku przelewów realizowanych za pośrednictwem zintegrowanego systemu płatności elektronicznych czas oczekiwania nie powinien przekroczyć 24h. Przy wyborze opcji płatności "zwykły przelew" lub "karta kredytowa" do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

4. Z tytułu udostępnienia zakupionych materiałów drogą elektroniczną użytkownik nie ponosi dodatkowych kosztów.

5. Istnieje możliwość otrzymania nagranych plików cyfrowych na płytę CD/DVD. Koszt przesyłki 15zł.

6. Sklep poinformuje Kupującego niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia sfinalizowanie transakcji lub może ją opóźnić.

7. W przypadku gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa, sklep map2 wyśle do Kupującego stosowną wiadomość na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeśli Kupujący dokonał wcześniej płatności, sklep map2.pl dokona zwrotu należności na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w terminie 14 dni kalendarzowych.

§ 5 Płatności

1. W sklepie dopuszczalne są następujące formy płatności:

  • płatność elektroniczna za pomocą zintegrowanego systemu płatności elektronicznych,
  • płatność kartą kredytową (VISA, MasterCard),

2. Dane do przelewu bankowego na konto administratora Sklepu:

Jako tytuł przelewu proszę podać numer zamówienia oraz Imię i Nazwisko Kupującego (lub nazwę firmy). Regulaminowy czas na realizację przelewu to 7 dni roboczych.

3. Każda transakcja potwierdzana jest elektroniczną fakturą VAT (wysyłaną w postaci pliku .pdf na podany adres e-mail).

§ 6 Faktury

1. Składając zamówienie Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesłanie faktur VAT w formacie elektronicznym (e-faktura) akceptując wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną faktur VAT w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. 2012 r. poz. 1528).

2. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.

3. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez Kupującego w formularzu zamówienia. Zmiana adresu e-mail Kupującego wymaga powiadomienia Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej. W przypadku braku powiadomienia Sprzedawcy przez Kupującego o zmianie adresu e-mail, korespondencję kierowaną na dotychczasowy adres e-mail uważana się za prawidłowo doręczoną.

4. Kupujący jest uprawniony do wyrażenia sprzeciwu zgodnie z § 3 ust. 4 Rozporządzenia w drodze pisemnego oświadczenia woli na adres: MGGP Aero Sp. z o.o., ul. Słowackiego 33-37, 33-100 Tarnów lub elektronicznie na adres bok@map2.pl . Od dnia następującego po dniu doręczenia oświadczenia Kupującego o sprzeciwie sklep map2.pl traci prawo do wystawiania i przesyłania Kupującemu faktury w formie elektronicznej.

5. Poza przypadkami złożenia sprzeciwu, automatycznie uznaje się że akceptują Państwo zasady przesyłania faktur w formie elektronicznej.

§ 7 Warunki umowy

1. W momencie dokonania płatności przez Kupującego za złożone przez niego zamówienie, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sklepem map2.pl a Kupującym. Przedmiotem umowy jest produkt wymieniony w zamówieniu.

2. Prawa i obowiązki stron wynikające z zawartej umowy uregulowane są w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zamianami) oraz w Ustawie z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

3. Umowa sprzedaży produktów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

§ 8 Zasady korzystania z plików elektronicznych i licencje

Właścicielem materiałów będących przedmiotem sprzedaży jest wyłącznie MGGP Aero Sp. Z o.o. Po zakupie danych ze sklepu map2.pl Kupujący nabywa niewyłączne prawo licencyjne na użytkowanie pliku, według zasad opisanych w kolejnych punktach.

1. Strony uzgadniają, że z chwilą przekazania przedmiotu umowy, Kupującemu udzielona zostaje Licencja obejmująca prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych do przedmiotu umowy w zakresie wskazanym poniżej.

2. Kupujący ma prawo do korzystania z autorskich praw majątkowych do Utworu na zasadzie Licencji, w zakresie pól eksploatacji wskazanych w art. 50 reg 1 –3 w/w ustawy, a w szczególności:

  • utrwalanie, kopiowanie, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów sieci komputerowych;
  • wystawianie lub publiczną prezentację (na ekranie), w tym podczas seminariów i konferencji;
  • wykorzystywanie w materiałach wydawniczych oraz we wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych;
  • prawo do korzystania z dzieł w całości lub z części oraz ich łączenia z innymi dziełami, opracowania poprzez dodanie różnych elementów, uaktualnienie, modyfikację;
  • publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą wizji lub fonii przewodowej albo bezprzewodowej przez stację naziemną, nadawanie za pośrednictwem satelity, równoległe i integralne nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądź telewizyjną, transmisję komputerową (sieć szerokiego dostępu, Internet) łącznie z utrwalaniem w pamięci RAM oraz zezwalaniem na tworzenie i nadawanie kompilacji.

3. Licencja nie ma charakteru wyłącznego. MGGP Aero Sp. z o.o. zachowuje nieograniczone prawo do dysponowania autorskimi prawami majątkowymi do zdjęć lotniczych oferowanych w sklepie map2.pl, w tym prawo do ich dalszego przekazywania.

4. Licencja uprawnia do korzystania z pliku elektronicznego przez Kupującego bez ograniczeń terytorialnych.

5. Licencja obejmuje także prawo do korzystania z pliku elektronicznego w całości lub wybranej jego części oraz prawa zależne, w tym w szczególności prawo do wprowadzania zmian w pliku elektronicznym.

6. Licencja na korzystanie z pliku elektronicznego obejmuje prawo do powierzenia, utrwalania lub zwielokrotniania pliku osobom trzecim.

7. Kupujący jest uprawniony do udzielania dalszej licencji wyłącznej osobom trzecim, bez prawa ich dalszego sublicencjonowania przez te osoby.

8. Licencja nie obejmuje zgody na wykorzystywanie zakupionych plików w działaniach będących konkurencyjnymi względem map2.pl lub w działalności prowadzonej na szkodę serwisu map2.pl.

9. Licencja ma charakter bezterminowy.

§ 9 Procedura reklamacji

1. Kupujący ma prawo żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (np. w przypadku otrzymania uszkodzonego pliku) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną wymianę. Jeśli sklep map2.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, Kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

2. Reklamacje dotyczące uszkodzonych plików zawierać powinny niezbędne do jej rozpatrzenia dane (Imię i Nazwisko Kupującego oraz dokładny opis przedmiotu reklamacji).

3. Sklep, w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, ustosunkuje się do niej i poinformuje Kupującego drogą e-mailową o sposobie dalszego postępowania. W przypadku uzasadnionej reklamacji Sklep zwróci Kupującemu należność zgodnie z zasadami opisanymi w Dziale 10.

4. Reklamacji nie podlegają parametry techniczne zdjęcia o których Kupujący wiedział w chwili zakupu, tj.- rozdzielczość, wielkość piksela i data wykonania zdjęcia.

5. Kontakt w sprawie reklamacji: bok@map2.pl

§ 10 Odstąpienie od umowy

1. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów, tj. plików elektronicznych (świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone) Kupujący nie ma możliwości rezygnacji z zamówienia lub odstąpienia od umowy po dokonaniu płatności, a tym samym otrzymaniu wiadomości mailowej z linkiem do pobrania produktu lub z chwilą udostępnienia Kupującemu linku do pliku elektronicznego w jego profilu w serwisie (podstawa prawna: Roz. 4, art. 38, pkt 13, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

§ 11 Zwrot należności Klientom

1. W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Sklep do zwrotu należności wpłaconych przez Kupującego na konto Sklepu, zwrot ten następuje maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych od daty zaistnienia tych okoliczności.

2. Zwroty pieniędzy realizowane są przez sklep przelewem bankowym, przekazem pocztowym lub w gotówce w zależności od wyboru dokonanego przez Kupującego.

3. Jeżeli sprzedaż towaru wiązała się z rabatem zwrotowi podlega tylko kwota zapłacona przez Kupującego. Wartość udzielonego rabatu nie podlega zwrotowi, ani rekompensacie lub zadośćuczynieniu w jakiejkolwiek innej formie.

§ 12 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Szczegółowa polityka prywatności została opisana w osobnym dokumencie dostępnym na stronie sklepu map2.pl. Poniżej wymieniono najważniejsze zagadnienia.

2. Wraz z akceptacją regulaminu Kupujący wyraża zgodę, aby Administrator danych osobowych przetwarzał jego dane osobowe zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), niezbędne dla procesu realizacji i rozliczenia transakcji.

3. Administratorem danych osobowych jest spółka MGGP Aero Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, przy ulicy Słowackiego 33-37.

4. Dokonując zakupu bądź rejestracji Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Kupującemu plików i dokonania rozliczeń).

5. Kupujący może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych i marketingowych, niezbędną do otrzymywania kuponów rabatowych, a także informatora o nowościach, ofertach handlowych i promocjach w sklepie map2.pl.

6. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn. zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych.

7. Kupującemu przysługuje pełne prawo wglądu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych z naszej bazy danych.

8. W celu usunięcia danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: bok@map2.pl.

§ 13 Newsletter

1. Kupujący ma możliwość zaprenumerowania biuletynu informacyjnego (Newsletter) Sklepu Internetowego map2.pl.

2. Kupujący będzie otrzymywał Newsletter drogą elektroniczną na podany przez siebie adres e-mail, jeżeli dobrowolnie wyrazi zgodę na dostarczanie mu przez Sklep Internetowy map2.pl korespondencji drogą elektroniczną poprzez zapisanie się do Newslettera.

3. Kupujący może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera samodzielnie, poprzez kliknięcie na link znajdujący się w przesłanym mu mailu zawierającym Newsletter lub po zalogowaniu się do swojego profilu na stronie map2.pl.

§ 14 Zastrzeżenia

1. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik zobowiązuje się względem Spółki nie używać Serwisu do celów niezgodnych z prawem lub celów zabronionych na mocy postanowień Regulaminu.

2. Zabrania się korzystania z Serwisu w sposób, który może spowodować uszkodzenie, wyłączenie, przeciążenie lub niesprawność strony lub zakłócać możliwość swobodnego korzystania z serwisu przez innych Użytkowników.

3. Zabrania się uzyskiwania lub podejmowania kroków mających na celu nielegalne pobranie plików, materiałów lub informacji za pośrednictwem środków, w tym urządzeń technicznych, jakie w sposób zamierzony nie zostały udostępnione przez Spółkę MGGP Aero.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

2. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować działań konkurencyjnych ani nie pomagać innym stronom w działaniach konkurencyjnych wobec map2.pl.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).

4. W stosunku do Kupujących spory wynikające w związku ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i z wykonywaniem zawartych umów, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).

5. Właściciel Sklepu zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż zmiany w stosunku do Kupujących nie będą miały zastosowania do usług będących w trakcie wykonywania i będą obowiązywały po 14 dniach od ich opublikowania na stronie internetowej. Użytkownicy sklepu zostaną poinformowani drogą elektroniczną o wprowadzonych zmianach.

6. Data opublikowania regulaminu 05.05.2014r. W dniu 25.12.2014 r. zaktualizowano w treści regulaminu numery obecnie obowiązujących ustaw dotyczących prawa konsumentów.

;